Жороор Эмийн Шинжтэй Хууль тогтоомж, Хураамж хөөн хэлэлцэх хугацаа - Хай Хуульч, эсвэл Өмгөөлөгч Миний Ойролцоо